05 apr 2024 20:19

Onrechtmatige bedingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten betreffende detailhandel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Middenstand David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanvulling van de lijsten van onrechtmatige bedingen in de commerciële samenwerkingsovereenkomsten inzake detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.

In het ontwerp worden de lijsten aangevuld met de bedingen die in alle omstandigheden onrechtmatig zijn (zwarte lijst) en de bedingen die worden verondersteld onrechtmatig te zijn tenzij het tegendeel wordt bewezen (grijze lijst). Zo wil het bepaalde bedingen verbieden in commerciële samenwerkingsovereenkomsten inzake detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.

In de zwarte lijst (in elk geval onrechtmatig) worden de volgende bedingen toegevoegd (en dus verboden) voor de betrokken sector:

  • bedingen die de verantwoordelijkheid enorm verminderen van diegene die het recht verleent voor zijn leveringsverbintenis aan degene die het recht verkrijgt
  • bedingen die voorbereidingen of onderhandelingen verbieden tijdens de opzegtermijn en de termijn van het niet-concurrentiebeding
  • bedingen die de persoon die het recht verkrijgt verplichten om meer dan de helft van de kosten voor promotieacties te dragen
  • bedingen die verplichten exclusief beroep te doen op een bepaalde arbiter
  • bedingen die verplichten exclusief beroep te doen op de territoriaal bevoegde rechter van diegene die het recht verkrijgt, of een rechter met een zetel in een ander taalgebied dan die van de persoon die het recht verkrijgt

In de grijze lijst (bedingen waarvan wordt verondersteld dat ze onrechtmatig zijn totdat het tegendeel wordt bewezen) worden de volgende bedingen toegevoegd (en dus in principe verboden) voor de betrokken sector:

  • bedingen die voorzien in een forfaitaire waardering met een prijs die duidelijk onredelijk is in vergelijking met een normale waardering van een handelsfonds of de aandelen van een onderneming
  • bedingen die het contractueel verplichten om de activiteiten van een structureel verlieslatende onderneming verder te zetten
  • bedingen die de persoon die het recht verleent, toestaan de commerciële samenwerkingsovereenkomst te beëindigen door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.