17 jul 2015 19:02

Ontbinding van de NV Fedesco

Op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon en de minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdracht wordt gegeven om de NV Fedesco te ontbinden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert het regeerakkoord uit dat stelt dat met het oog op de rationalisatie van de huisvesting en de optimalisatie van de energie-efficiëntie (energieprestaties) van de federale overheidsgebouwen, via een versterkte dienst energie en duurzame ontwikkeling van de Regie der Gebouwen, een doorgedreven beleid zal gevoerd worden dat gericht is op het verminderen van de CO2-uitstoot en de energiekosten. Het regeerakkoord bepaalt ook dat om dubbele verantwoordelijkheden te vermijden de NV Fedesco ontbonden wordt en haar personeel overgedragen wordt naar de Regie der Gebouwen.

Fedesco is een publieke ESCO (Energy Services Company) of energiedienstenbedrijf en is een volle dochteronderneming van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het moet dus worden ontboden door de FPIM. Daarom geeft het ontwerp van koninklijk besluit opdracht aan de FPIM om haar filiaal Fedesco te ontbinden. Sommige lopende contracten worden overgenomen door de Regie der Gebouwen.

Verder keurt de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat de modaliteiten bepaalt om sommige personeelsleden van Fedesco in dienst te nemen van de Regie der Gebouwen.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

* tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut