21 dec 2006 16:00

Ontslag na herstructurering

Acties van werf arbeidsmarktbeleid - tweede lezing

Acties van werf arbeidsmarktbeleid - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit voor de bevordering van de tewerkstelling van werknemers die ontslagen zijn in het kader van herstructureringen uitvoert. (Kb 16 juli 2004) Daarnaast voert het diverse koninklijke besluiten uit die genomen zijn in uitvoering van het generatiepact. Het ontwerp houdt rekening met het advies van de Nationale Arbeidsraad. Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde het ontwerp voor. Het ontwerp voert twee acties van de werf arbeidsmarktbeleid uit. De eerste actie brengt het koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen in overeenstemming met het koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen. (Kb 9 maart 2006) Dat houdt in dat de verplichte tewerkstellingscellen (*) automatisch in aanmerking komen voor de maatregelen die het koninklijk besluit van 16 juli 2004 voor de tewerkstellingscellen bestemt. Het gaat om de terugbetaling van outplacementkosten en de vermindering van RSZ-bijdragen. De tweede actie versterkt de verlaging van RSZ-bijdragen voor de nieuwe werkgever. Die beslissing nam de ministerraad op 31 maart 2006. Vanaf 1 oktober 2006 wordt de lastenverlaging van 400 euro gedurende drie kwartalen verhoogd tot 1000 euro gedurende vijf kwartalen. Voor werknemers die 45 jaar zijn en ouder voorziet het ontwerp een bijkomende lastenverlaging van 400 euro gedurende 16 kwartalen. Die verlaging is dan gelijk aan die voor langdurig werkzoekenden die voldoen aan de minimumvoorwaarden. Dat betekent één jaar werkzoekend zijn als de werknemer ouder is dan 45 en zes maanden als hij 45 is of ouder. Die laatste maatregel was gepland tijdens de begrotingscontrole 2006. (*) De tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband opgericht na de herstructurering van een onderneming, waarbij ten minste de werkgever, de representatieve vakorganisaties en het sectoraal opleidingsfonds (als dat bestaat) betrokken zijn. De openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding maakt ook deel uit van de tewerkstellingscel en neemt de directie ervan op zich. De tewerkstellingscel waakt over de concrete uitvoering van begeleidingsmaatregelen afgesproken in het kader van de herstructurering en opgenomen in het herstructureringsplan.