21 jan 2005 16:00

Ontslag van ambtenaar

Op voorstel van de heer Chrisitan Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Op voorstel van de heer Chrisitan Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Het ontwerp bepaalt dat het vrijwillig ontslag een aanvraag van de ambtenaar en een machtiging van de overheid vereist. De aanvraag van de ambtenaar moet uitdrukkelijk de datum vermelden waarop hij wenst dat het ontslag uitwerking heeft. De overheid wordt geacht het ontslag toe te staan, behalve wanneer ze haar weigering betuigt binnen een termijn van dertig dagen. De weigering van de overheid dient door een gewettigde reden te worden verantwoord. De formele of stilzwijgende machtiging heeft onmiddellijk uitwerking. Geen enkele prestatie dient nog te worden verricht. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 2 oktober 1937.