20 jul 2012 21:45

Ontwerp samenwerkingsakkoord over e-government

De ministerraad keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen goed dat de initiatieven die een geïntegreerd e-government nastreven harmoniseert en met elkaar in overeenstemming brengt.

In 2001 en 2006 werd reeds een samenwerkingsakkoord inzake e-governement afgesloten. Het nieuwe samenwerkingsakkoord bepaalt de basisprincipes van het e-governement, waaronder de samenwerking tussen de dienstenintegratoren, en de nodige fundamentele componenten voor een geïntegreerd e-government zoals:

  • het identificeren van de gebruikers
  • het beheer van de mandaten
  • de elektronische handtekening
  • de elektronische uitwisseling van documenten
  • de gecoördineerde toegang tot authentieke bronnen
  • het op afstand verwezenlijken van administratieve formaliteiten

Om de doelstelling van het akkoord te verwezenlijken, worden binnen het kader van de vastgestelde principes een aantal concrete acties gedefinieerd, zoals de uitwisseling van informatie, de samenwerking binnen e-governmentprojecten en de bepaling van gemeenschappelijke standpunten op het vlak van de Europese instellingen en de OESO.  De gemeenten, die een groot deel van de e-governementdiensten verlenen, worden samen met de andere beleidsniveaus in de besprekingen betrokken.  Het akkoord is van onbepaalde duur en wordt om de drie jaar door het Strategisch Comité beoordeeld.