10 jun 2022 15:49

Ontwerp van omzendbrief betreffende de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen

De ministerraad neemt akte van een ontwerp van omzendbrief dat tot doel heeft de praktische modaliteiten te verduidelijken voor de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in federale aankopen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de grote lijnen van het gebruik van raamovereenkomsten in overheidsopdrachten die onder titel 2 van de wet vallen. Het ontwerp van omzendbrief voorziet in een uniforme interpretatie in het kader van de federale aankopen, rekening houdend met twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die een aantal juridische onzekerheden met betrekking tot de concrete toepassing van raamovereenkomsten aan het licht hebben gebracht.

Rekening houdend met het toenemend gebruik van raamovereenkomsten brengt het ontwerp van omzendbrief daarnaast ook verduidelijkingen aan die een meer uniforme toepassing van de raamovereenkomst door de federale aankopers moet garanderen.