13 mei 2016 17:41

Ontwerpovereenkomst tussen bpost en de Staat over de 679-rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerpovereenkomst goed tussen bpost en de Staat over de 679-rekeningen*.

De FOD Financiën analyseert op dit ogenblik de opportuniteit om een overheidsopdracht te lanceren op het vlak van Cash Pooling om tot efficiëntiewinsten te leiden wat betreft de te betalen rentes. In dat verband zal binnenkort aan de ministerraad een nota worden voorgelegd zodat deze zich kan uitspreken over het financieel model dat in de toekomst van toepassing zal zijn. Hij moet in de eerste plaats beslissen of enerzijds het huidige model behouden blijft (bpost fungeert als een zuivere dienstverlener van betalingen in opdracht van de overheid en haar entiteiten) of anderzijds het opportuun is zich te oriënteren naar een systeem van Cash Pooling geïnspireerd op het bankmodel. 

Op basis van de beslissing van de ministerraad kan een overheidsopdracht gelanceerd worden om de kassiersfunctie toe te vertrouwen aan een financiële instelling. Gelet op de techniciteit van de materie en de omvang van de veranderingen schat de FOD Financiën dat de procedure van offerteaanvraag zich zal uitspreiden over een periode van ongeveer 12 maanden.Voor de implementatie van het weerhouden model zullen nog eens 12 maanden nodig zijn. 

Om de continuïteit van de diensten te verzekeren beantwoordt de ontwerpovereenkomst die vandaag werd goedgekeurd aan volgende twee doelstellingen: 

  • ze regelt het verloningsmodel en de prijs van de geleverde prestaties door bpost op de 679-rekeningen vanaf 1 januari 2016 
  • ze verlengt de principes van het organisatiemodel van de financiële stromen tussen de verschillende partijen (Blue Sky Conventie).

De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar. De minister van Financiën wordt belast met het uitschrijven van de overheidsopdracht in overleg met de betrokken diensten om de studie- en implementatiefase af te ronden binnen de gevraagde termijn van twee jaar.

* 679 is het bankcodenummer voor de rekeningen van de overheid