01 dec 2023 16:15

Ontwikkeling van een beleid inzake het gebruik van cloudtechnologie

De ministerraad onderschrijft de goedkeuring van een publiek en/of soeverein cloudbeleid door de federale instellingen.

De cloud is een essentieel instrument geworden voor de opslag, toegang en beheer van gegevens en applicaties en diensten via externe servers. Het biedt verhoogde flexibiliteit, schaalbaarheid, efficiëntie en toegang tot diensten.

Hij mandateert de Federale Taskforce Publieke Cloud om tegen 31 januari 2024 concrete aanbevelingen te doen voor een coherente en veilige implementatie van een publiek en/of soeverein cloudbeleid binnen de verschillende federale instellingen. De Federale Taskforce Publieke Cloud zal ook de financiële aspecten van de implementatie van een cloudbeleid evalueren, inclusief een vergelijking met het bestaande systeem.

De ministerraad vraagt aan de staatssecretaris voor Digitalisering om deze concrete aanbevelingen inclusief de financiële aspecten voor te leggen tegen 31 maart 2024.

De ministerraad belast het DG Vereenvoudiging en Digitalisering van de FOD BOSA met de uitvoering van de aanbevelingen van de Federale Taskforce Publieke Cloud door de ontwikkeling van een transversale cloud policy voor de federale instellingen. De praktische uitvoering van de cloud policy blijft de verantwoordelijkheid van elke FOD/federale instelling, maar elke afwijking van de richtlijnen zal moeten worden verantwoord volgens het "comply or explain"-principe.