21 jun 2018 10:55

Ook mannen met borstkanker moeten terugbetaling krijgen

Brussel, 21 juni 2018 – Mannen met borstkanker krijgen niet dezelfde terugbetaling voor hun medische behandeling als vrouwen. Deze ongelijke behandeling is een directe discriminatie op grond van geslacht. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling gericht aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

De terugbetaling van medicijnen moet ook voor mannen gewaarborgd worden
Het Instituut en zijn partners stelden allen een probleem vast met de regelgeving over de terugbetaling van borstkankermedicijnen. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalt bepaalde geneesmiddelen wel terug aan vrouwen met borstkanker, maar niet aan mannen. Mannen moeten hun behandeling dus gedeeltelijk zelf betalen. De behandeling van borstkanker is duur, variërend van 550 tot meer dan 7000 euro per jaar.  Dit verschil in behandeling vormt een directe discriminatie op grond van geslacht. Verschillende mannen getuigden bij het Instituut, bij Kom op tegen Kanker en bij Borstkanker Vlaanderen over de pijnlijke gevolgen van het niet vergoeden van hun geneesmiddelen.

"Mannelijke patiënten moeten sommige medicijnen zelf betalen. Omdat de kosten te hoog oplopen, kunnen ze niet altijd de door hun arts aanbevolen behandeling volgen. Deze situatie maakt het voor de patiënten nog moeilijker om hun ziekte te bestrijden ... Sommige patiënten zijn overleden terwijl ze stappen aan het ondernemen waren om deze ongelijkheid aan te klagen. Het is absoluut noodzakelijk om de regelgeving aan te passen en deze ongelijke behandeling weg te werken, en zo bij te dragen tot het vergroten van de overlevingskansen van de patiënten", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

“Borstkanker bij mannen is eerder uitzonderlijk. In België krijgen jaarlijks 92 mannen de diagnose vergeleken met 10 378 vrouwen. Patiënten met een zeldzame kanker zijn extra kwetsbaar. Ze weten vaak niet in welk ziekenhuis ze de beste behandeling kunnen krijgen, de behandelingskosten worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald en er gebeurt nog te weinig onderzoek naar hun aandoening. Kom op tegen Kanker juicht elk initiatief toe om de situatie voor deze mensen te verbeteren.” verduidelijkt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker.

Het Instituut en zijn partners bevelen aan dat de regering de regelgeving aanpast om de terugbetaling van geneesmiddelen aan mannelijke borstkankerpatiënten te verzekeren, net zoals dat het geval is voor vrouwelijke patiënten. Deze aanpassing zou de overlevingskansen van mannelijke patiënten helpen vergroten.

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphné Rasschaert
E-mail: daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
Tel: +32 2 233 43 92
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.
Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.

Partners
Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Het doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, door steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie.
Perscontact:  Karen Vandenplas – Pers- en communicatiemanager
E-mail: Karen.Vandenplas@komoptegenkanker.be
Tel: +32 2 225 83 99

De Stichting tegen Kanker financiert wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en legaten van particulieren.
Perscontact:  Steven De Bondt - Persattaché
Tel: 02 743 45 84
Gsm: 0477 46 82 31
Twitter: @StevenDeBondt

De Belgian Society of Medical Oncology is de wetenschappelijke vereniging van medische oncologen van België. De vereniging heeft wetenschappelijke en educatieve doeleinden met betrekking tot de behandeling van kanker in het algemeen en antikankergeneesmiddelen in het bijzonder. Zij wenst in deze materie ook de belangen van patiënten ten opzichte van andere stakeholders te behartigen, inclusief het recht op toegang tot kwaliteitsvolle behandelingen.
Perscontact:  Jacques De Grève – Voorzitter
jacques.degreve@uzbrussel.be
+32475282919

Borstkanker Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van Vlaamse lotgenotengroepen voor vrouwen en mannen met borstkanker. De vereniging stelt zich tot doel om, door middel van de inzet van vrijwilligers, het belang van lotgenotencontact rond borstkanker te promoten, collectieve activiteiten te organiseren voor bestaande borstkankerverenigingen en hun achterban, en de belangen van borstkankerpatiënten te verdedigen.
Perscontact:  Patricia Calloud – Voorzitster
E-mail: patricia.calloud@bkvl.be
Tel: +32 477 45 90 20

Borstkankerman is een werkgroep van exclusief mannelijke borstkankerpatiënten die zich door middel van bewustmakingscampagnes inzetten voor mannelijke borstkankerpatiënten. Borstkankerman is aangesloten bij Borstkanker Vlaanderen vzw.
Perscontact:  André Pauwels – Ondervoorzitter
E-mail: andre.pauwels@bkvl.be
Tel: +32 475 62 88 16

De vrijwilligers van Vivre comme Avant hebben allemaal borstkanker gehad en gaan naar mensen die onlangs door deze ziekte zijn getroffen. Door hun ervaringen, hun vorming en hun aanwezigheid brengen ze een getuigenis van hoop en morele en praktische steun.
Perscontact:  Pascale Garot – Voorzitster
E-mail: garot@outlook.com
Tel: +32 495 62 55 54