30 nov 2012 18:16

Oorspronggaranties voor hernieuwbare energie

Leveranciers van hernieuwbare energie krijgen garanties over de herkomst van de energie uit hernieuwbare energiebronnen. De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van  oorsprongsgaranties regelt. 

Leveranciers van hernieuwbare energie kunnen een aanvraag bij de producent van hernieuwbare energie indienen over de oorsprong van hun energie. De leveranciers zullen aan de hand van de garanties kunnen aantonen welk deel van hun ernergieaanbod geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen. Het stelsel van de certificaten, dat de CREG in samenwerking met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie opstelde, voert de Europese richtlijn 2009/28/EG uit.