27 okt 2017 17:48

Op de markt brengen en gebruik van biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Sommige professionele gebruikers (en meer bepaald de horeca, de landbouw- en de voedingssector) ondervinden blijkbaar moeilijkheden bij de uitvoering van het gesloten circuit, voorzien in het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.
De verplichting die het grootste probleem vormt voor die sectoren is de driemaandelijkse rapportering van elk gebruik. Ook blijkt dat de gebruikers de biociden van het gesloten circuit moeilijk identificeren.

Om dat op te lossen, voert het ontwerp de volgende wijzigingen door: 

  • De rapportering zal minstens één keer per jaar moeten gebeuren en niet meer verplicht aan het einde van elk trimester.
  • Er zal geen rapporteringsverplichting meer zijn voor de gebruikers. De rapporteringsverplichting blijft evenwel gelden voor verkopers, distributeurs en bereiders. De verplichting om zich als gebruiker te registreren, blijft echter bestaan.
  • Het maken van een visueel onderscheid, door de geregistreerde verkoper, tussen biociden ingedeeld in het gesloten circuit en biociden ingedeeld in het vrij circuit wordt geschrapt. 
  • De geregistreerde verkoper moet op de factuur en het kasticket de vermelding "biocide geregistreerd in het gesloten circuit" aanbrengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.