28 jun 2018 17:40

Op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve op vlak van Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voorstelt volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel over de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld.

Het ontwerp stelt de specifieke procedure vast volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel voor de minister van Energie opmaakt in het geval dat het totale volume van offertes die als niet manifest onredelijk werden beoordeeld onvoldoende is om het vereiste volume van de strategische reserve te behalen.

In het kader van de volumes aangeboden aan de netwerkbeheerder (Elia) door de deelnemers aan de procedure tot aanleg van de wettelijke reserve, analyseert de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (de CREG) het al dan niet manifest onredelijk karakter van de offertes die als regelmatig werden beoordeeld door de netwerkbeheerder. Wanneer het advies van de commissie besluit tot het kennelijk onredelijk karakter van de prijs van bepaalde offertes, worden de offertes afgewezen door de netwerkbeheerder. Als het totale volume van de offertes die als niet manifest onredelijk werden beoordeeld, niet volstaat om het vereiste volume te bereiken, legt de netwerkbeheerder ten laatste op 15 september een verslag aan de minister voor bij de Algemene Directie Energie en bij de commissie met betrekking tot het noodzakelijke aanvullende volume.

Het ontwerp voorziet concreet dat de inschrijvers waarvan de offerte manifest onredelijk werd beoordeeld door de commissie en indien deze offerte nodig is om het vereiste volume van strategische reserve te bereiken, worden gecontacteerd door de Algemene Directie Energie teneinde een vergadering vast te leggen waarbij hen wordt toegestaan om individueel te worden gehoord. De inschrijver wordt vervolgens verzocht om aan de Algemene Directie Energie een meer gedetailleerde rechtvaardiging van de prijselementen die door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld, voor te leggen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.