04 sep 2023 13:16

Opbrengst van de 1-jarige Staatsbon van 4 september 2023

1. Resultaten

De 1-jarige Staatsbon met vervaldag 4 september 2024 en coupon van 3,30% bracht in totaal 21,896 miljard euro op, en is daarmee met voorsprong de meest succesvolle uitgifte van Staatsbons ooit. Het vorige record stond op naam van de Letermebons, die in december 2011 gezamenlijk 5,729 miljard euro opbrachten.

Via de website van het Federaal Agentschap werden 234 310 inschrijvingen verricht op het Grootboek, voor een totaal geïnd bedrag van 7,093 miljard euro. Dat komt overeen met 32,4% van het totale bedrag. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving op een Staatsbon bij het Grootboek beliep zo 30 272 euro.

Het Federaal Agentschap van de Schuld is verheugd dat zoveel spaarders van het aanbod van deze Staatsbon gebruik gemaakt hebben.

 

2. Financiële gevolgen voor de rentelasten en voor de begroting

Het Agentschap stelt vast dat het renteverschil van de OLO’s met de obligaties van landen zoals Frankrijk en Duitsland in de voorbije dagen met 3 tot 4 basispunten gedaald is, als gevolg van de diversificatie van zijn financiering via de Staatsbon, waardoor het een besparing zal realiseren op de rentekost van de in de nabije toekomst uit te geven OLO’s. Voor de nog resterende uitgiften van dit jaar wordt zo een rentebesparing van 2,1 miljoen euro per jaar bekomen, of nog 21 miljoen euro over de volgende 10 jaren. Mocht die daling van de  renteverschillen ook volgend jaar aanhouden, dan zal de besparing bijkomend 15,2 miljoen euro per jaar belopen, of nog 152 miljoen euro over de volgende 10 jaar.

Verder ging het Agentschap er bij de bepaling van de coupon van de Staatsbon veiligheidshalve vanuit dat het de commissie van 0,30% op het volledige opgehaalde bedrag zou betalen: de rentekost van de Staatsbon werd vanuit die hypothese gelijkgesteld aan de kostprijs van de financiering van de overheid op één jaar. Er wordt echter geen commissie betaald op de inschrijvingen in het Grootboek, wat dus een besparing van 21,3 miljoen euro inhoudt.

Bovendien worden extra inkomsten inzake roerende voorheffing door de uitgifte van de Staatsbon verwacht, en dit voor een bedrag dat tussen de 60 en 100 miljoen euro zal liggen.

Het Agentschap verwacht tenslotte dat de opbrengst van de beleggingen van de toegenomen kasmiddelen minstens equivalent zal zijn aan de financieringskost van die overschotten door de Staatsbon.

 

 

3. Gevolgen voor het financieringsplan van 2023

Zoals aangekondigd in het persbericht van 1 september zal de geplande uitgifte van bepaalde schatkistcertificaten in de eerstkomende weken niet doorgaan. Ook nadien zullen de uitgiften van schatkistcertificaten ofwel geschrapt, ofwel teruggeschroefd worden. In totaal zal het Agentschap de uitgifte van schatkistcertificaten met 10,4 miljard euro verminderen in 2023.

De resterende uitgiften van schuld op middellange en lange termijn van 2023 worden eveneens verminderd, met 2,25 miljard euro, tot 45,0 miljard euro.

Het Agentschap zal daarnaast een structureel hogere kaspositie aanhouden. De verhoging van die kaspositie zou zo’n 9,0 miljard euro belopen.

Voor een gedetailleerd bespreking van het nieuwe financieringsplan verwijzen we naar het persbericht over dat onderwerp.

 

 

4. Impact op de structuur van de schuldportefeuille en op de risico’s

De gemiddelde duurtijd van de schuldportefeuille zal licht afnemen tegenover de verwachte waarden ervan voor de nabije toekomst, en dit omwille van de vermindering van de financiering op lange termijn met 2,25 miljard euro. Vermits deze risicoparameter op basis van de netto-schuld berekend wordt, zal hij verder geen enkele wijziging ondergaan.

Ook de herfinancierings- en herzettingsrisico’s zouden slechts zeer beperkt toenemen, omwille van diezelfde reden.