25 mrt 2010 18:22

Openbaar ambt

Invoering van de management- en staffuncties bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

Invoering van de management- en staffuncties bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat management- en staffuncties invoert bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Het ontwerp veralgemeent het principe van de mandaten en harmoniseert de regels van het federaal administratief openbaar ambt. Het komt tegemoet aan de vraag van de minister van Landsverdediging,

Het organieke kader van de instellingen werd al aangepast door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (**).  

(*) wijziging an het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut. 
(**) wet van 8 augustus 1981.