03 mrt 2011 15:43

Openbaar ambt

Sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector

Sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet, en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de selectie van titularissen voor de functie van sociaal bemiddelaar in de overheidssector.

De sociale dialoog is even belangrijk in de openbare als in de privé-sector. Om deze dialoog te bevorderen, is de functie van sociaal bemiddelaar essentieel. Tot op heden bestond deze functie echter uitsluitend in de privésector en niet in de openbare sector.

Op 19 april 2010 werd binnen het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten een protocolakkoord gesloten over wederzijdse verbintenissen van overheid en vakbonden van de openbare sector voor de versterking van de sociale dialoog en het conflictbeheer in de openbare sector. Het akkoord voorziet onder andere in de oprichting van een cel van sociale bemiddelaars met specifieke kennis voor de openbare sector.

Hoewel de functie van sociaal bemiddelaar in de openbare sector en in de privésector raakpunten vertonen, zijn er ook verschillen, zowel op het vlak van de taken als van de noodzakelijke competenties. In de openbare sector moet de bemiddelaar bijvoorbeeld geen paritaire comités voorzitten en de kennis van de reglementering op het statuut van het overheidspersoneel is noodzakelijk voor een sociaal bemiddelaar in de openbare sector, terwijl dit in de privé-sector niet nodig is. Sommige vereiste competenties daarentegen zijn dezelfde voor beide sectoren, zoals het stressbeheer of de bekwaamheid om te onderhandelen en te bemiddelen.

Het ontwerp bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van dit akkoord en geeft de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de verantwoordelijkheid over deze materie.

Het laat toe een nieuwe selectieprocedure te organiseren en licht de taken toe die worden toevertrouwd aan de sociale bemiddelaars van de openbare sector: 

  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten
  • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  • het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité
  • het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid