07 nov 2008 17:38

Openbaar ambt: beroep in tuchtzaken

Oprichting van twee afzonderlijke raden van beroep: één voor de instellingen van openbaar nut en één voor de openbare instellingen van sociale zekerheid

Oprichting van twee afzonderlijke raden van beroep: één voor de instellingen van openbaar nut en één voor de openbare instellingen van sociale zekerheid

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de oprichting beoogt van twee raden van beroep in tuchtzaken: de ene voor de vijftien openbare instellingen van sociale zekerheid, de andere voor de instellingen van openbaar nut. Het voorzitterschap van die raden zal verzekerd worden door magistraten, door eremagistraten of door emeritus-magistraten.

Voordien rezen er problemen omdat de beroepen van ambtenaren in tuchtzaken behandeld werden in raden van beroep die de instellingen van openbaar nut of de openbare instellingen van sociale zekerheid groeperen die van dezelfde minister afhangen.

Voor de beroepen van de leidende ambtenaren blijft de specifieke raad van beroep bevoegd.

Het ontwerp wordt voor onderhandeling voorgelegd aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.