12 jan 2007 16:00

Openbaar ambt: mobiliteit voor meer kwaliteit

Mobiliteit naar federale openbare diensten voortaan mogelijk - derde lezing

Mobiliteit naar federale openbare diensten voortaan mogelijk - derde lezing

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad in derde lezing en na advies van de Raad van State het ontwerp van koninklijk besluit goed over de mobiliteit van de federale statutaire personeelsleden. Het gaat om een grondige hervorming van de mogelijkheden voor ambtenaren om tussen de verschillende machtsniveaus over te stappen. Dankzij de mobiliteit krijgen ze nieuwe loopbaanperspectieven en kan men de kwaliteit van de diensten verbeteren. Tot nu toe konden ze enkel mobiliteit aanvragen binnen hun machtsniveau. Overplaatsing van een federale overheidsdienst naar een gefedereerde entiteit of omgekeerd was niet mogelijk. De nieuwe regeling verruimt de mobiliteit. Een federaal ambtenaar kan sneller en eenvoudiger worden overgeplaatst van een federale dienst naar een andere. Als de ministerraad beslist dat zijn betrekking in uitdoving is, zal hij ook zijn overdracht naar een gefedereerde overheid en naar elke andere overheid (gemeenten, provincies, OCMW's, officiële of gesubsidieerde onderwijsinstellingen, enz.) kunnen aanvragen. De ambtenaren van een gefedereerde entiteit kunnen zich ook kandidaat stellen voor een federale overheidsdienst. De interfederale mobiliteit wordt dus voor het eerst mogelijk. Dit opent nieuwe rekruteringsmogelijkheden en biedt meer soepelheid aan de personeelsleden die een nieuwe impuls willen geven aan hun loopbaan.