17 jul 2009 11:53

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Aanhangsels aan de bestuursovereenkomst 2009

Aanhangsels aan de bestuursovereenkomst 2009

De ministerraad heeft zeven ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd met aanpassingen van de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het gaat om de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, de Rijksdienst voor pensioenen, en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.