06 okt 2006 17:00

Openbare overnamebiedingen

Harmonisatie van de regelgeving over de openbare overnamebiedingen

Harmonisatie van de regelgeving over de openbare overnamebiedingen

De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed en een ontwerp van koninklijk besluit over de openbare overnamebiedingen. Het eerste zet de Europese Richtlijn over de openbare overnamebiedingen in Belgisch recht om (2004/25/EG). De richtlijn harmoniseert de voorschriften over de openbare overnamebiedingen op effecten met stemrecht die genoteerde vennootschappen uitgeven. Dergelijke biedingen brengt men vrijwillig of verplicht uit na een wijziging in de controle op een vennootschap. Daarnaast moderniseert het voorontwerp de reglementering van de overnamebiedingen. Het legt ook de biedprocedures en de informatieverstrekking vast. Het tweede voorontwerp van wet (*) vult het eerste aan op het vlak van de rechtsmiddelen. Het ontwerp van koninklijk besluit legt de drempel waarboven het uitbrengen van een bod verplicht is, vast op 30% van de effecten met stemrecht. (*) Het voorontwerp van wet wijzigt artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, §1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het gerechtelijk wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet op de openbare overnamebiedingen.