20 jul 2022 18:00

Openbaredienstcontract van de NMBS en het performantiecontract van Infrabel

De ministerraad geeft het mandaat aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om de onderhandeling over openbaredienstcontracten van de NMBS en de prestatiecontracten van Infrabel af te ronden.

In het kader van het laatste IPCC-rapport en in overeenstemming met het regeerakkoord dat streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030, is de trein een deel van de oplossing. NMBS en Infrabel zijn hierbij onmisbare partners om ervoor te zorgen dat de Belgische economie sneller onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen.

Op 6 mei 2022 heeft de federale regering de Spoorvisie 2024 goedgekeurd, die haar intenties voor het spoor voor de komende 20 jaar vastlegt en die in eerste instantie concreet gestalte moet krijgen via het openbaredienstcontract van de NMBS en het prestatiecontract van Infrabel. Deze contracten zullen het mogelijk maken de openbaredienstopdrachten uit te voeren op een kwantitatief en kwalitatief niveau dat in overeenstemming is met de ambities van de Spoorvisie 2040. Ze vormen bovendien een essentiële eerste stap in de geleidelijke verwezenlijking van de verwachte modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen.

De ministerraad heeft akte genomen van deze ontwerp-contracten en de minister van Mobiliteit opgedragen de onderhandelingen met de overheidsbedrijven af te ronden, met als doel het modale aandeel van de trein voor zowel het passagiers- als het goederenvervoer te verdubbelen.

Concreet worden in het prestatiecontract de aan Infrabel gedelegeerde taken vastgesteld. Zo wordt van Infrabel verwacht dat het zich naast zijn rol als infrastructuurbeheerder ook positioneert als flowmanager en promotor van het spoor, in overleg met de overheids- en privébedrijven waaraan het diensten verleent.

In het openbaredienstcontract van de NMBS wordt gespecificeerd welke openbaredienstverlening van de spoorwegonderneming wordt verwacht. Deze prestaties zijn onderverdeeld in twee grote domeinen: het vervoersaanbod enerzijds en de andere diensten die aan passagiers worden aangeboden anderzijds (onthaal, informatie, beheer van de stations, beveiligingsactiviteiten, enz.).

Het doel is om deze onderhandeling af te ronden zodat de contracten van kracht kunnen gaan op 1 januari 2023.