06 sep 2002 17:00

Openstelling van de postmarkt voor mededinging

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de openstelling van de postmarkt voor mededinging.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de openstelling van de postmarkt voor mededinging.

Dit ontwerp heeft betrekking op de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn (*). Het stelt de gefaseerde openstelling van de postmarkt vast. Verdere marktopening zal in concreto worden doorgevoerd met ingang van 2003. Een tweede stap zal van start gaan in 2006. Dit tijdschema moet een beheerste liberalisering van de brievenpostmarkt mogelijk maken zodat alle leveranciers van de universele dienst voldoende tijd krijgen voor de moderniserings- en herstructureringsmaatregelen die nodig zijn om hun levensvatbaarheid op lange termijn onder de nieuwe marktomstandigheden te verzekeren. (*) richtlijn 2002/39/CE van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging.