31 jan 2014 18:38

Opheffing van de Commissie voor de nationale vraagstukken inzake verdediging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter de Crem om de Commissie voor de Nationale Vraagstukken inzake Verdediging op te heffen.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad hierover goedkeurt, schrapt de verwijzingen naar de Commissie voor de Nationale Vraagstukken inzake Verdediging. De commissie vervulde bij haar oprichting tijdens de koude oorlog een coördinerende rol, wanneer België  betrokken werd bij een internationaal gewapend conflict dat de werking van de Belgische civiele maatschappij sterk kon beïnvloeden. De commissie trof maatregelen om de bevolking te mobiliseren en te beschermen. Ondertussen zijn de meeste taken overgenomen door diensten die afhangen van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Landsverdediging. De beraadslagingen  van de voormalige comités met nationale bevoegdheid vinden tegenwoordig plaats in de ministerraad. Ook op internationaal vlak zijn een aantal initiatieven genomen. Zo neemt het crisiscentrum deel aan de Crisis Management Exercices binnen de EU en is er binnen de NAVO een meer gecoördineerde aanpak binnen het Civil Emergency Planning Committee.  

*koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 1950 tot oprichting van een ministerieel comité voor verdediging