25 jul 2003 17:00

Opheffing van de nietigheid van sommige wetsontwerpen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed die sommige wetsontwerpen van de nietigheid opheft.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed die sommige wetsontwerpen van de nietigheid opheft.

Deze voorontwerpen behelzen, onder de ontwerpen van wet die tijdens vorige legislatuur door één van de twee Kamers werden aangenomen, die die de Regering wenst terug in te dienen. Het gaat om de ontwerpen: - wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord; - wetsontwerp betreffende onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort; - wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen.