25 jul 2003 17:00

Ministerraad van 25 juli 2003

De ministerraad vergaderde op vridag 25 juli 2003 in de Wetstraat, vanaf 10 u onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vridag 25 juli 2003 in de Wetstraat, vanaf 10 u onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen, namelijk: - twee voorontwerpen van wet die sommige wetsontwerpen van de nietigheid opheft. Een tweede lijst volgt in september aangezien er 27 ontwerpen in aanmerking komen. (persbericht 4); - het gunnen van een overeenkomst voor de leasing van acht functievoertuigen voor sommige gemandateerden van de Federale Politie (persbericht 7); - het gunnen van verschillende overheidsopdrachten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de continuïteit van de openbare dienst bij het departement Defensie (persbericht 8); - een procedure van algemene offerteaanvraag voor 14 dossiers voor overheidsopdrachten van leveringen of diensten voor de Federale Overheidsdienst Financiën (perbericht 9-23); - de vastlegging van de nodige middelen voor het afsluiten van een overheidsopdracht met betrekking tot de levering van inschrijvingsbewijzen voor de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) (persbericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (persbericht 25); - aanduiding van de heer Yves Windelincx als directeur-generaal van de Delcrederedienst (persbericht 26); - een aantal militaire aankoopdossiers in het kader van de budgettaire discipline (persbericht 27).