15 feb 2019 16:16

Opheffing van enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie opheft.

Dit ontwerp vloeit voort uit de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap. Deze wet voorziet, namelijk dat de raad van bestuur de wervingsregeling, de geldelijke regeling, de loopbaanregeling en de verlofregeling van het personeel bepaalt. Dit werd goedgekeurd op 30 januari 2019.

Het ontwerp zorgt dus voor de opheffing van het koninklijk besluit van 7 juli 1999 en van het ministerieel besluit van 20 december 2000. Deze hebben bijgevolg geen bestaansreden meer.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 juli 1999 betreffende de nadere regels voor de overheveling van leden van het personeel van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek recht 'Belgische Technische Coöperatie' en van het ministerieel besluit van 20 december 2000 tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor internationale samenwerking