15 feb 2019 16:16

Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde de eerste minister aan dat de regering vanochtend een ontwerp van koninklijk besluit goedkeurde dat de loongrens voor betaald educatief verlof voor het jaar 2018-2019 verhoogt. Deze maatregel werd vervolgens toegelicht door minister van Werk Kris Peeters.

Charles Michel verwees ook naar het ontwerp van koninklijk besluit over de speekselanalyses bij verkeerscontroles en het ontwerp van koninklijk besluit dat het statuut van aalmoezeniers in gevangenissen herwaardeert.

François Bellot gaf uitleg over de nieuwe maatregel die het mogelijk maakt om informatie van de Kruispuntbank van de voertuigen te delen met de nationale contactpunten van de buurlanden.

De minister belast met Noordzee, Philippe De Backer, sprak over het ontwerp van koninklijk besluit dat wijzigingen aanbrengt in de mariene strategie voor Belgische zeegebieden en windmolenparken.

Marie Christine Marghem verwees vervolgens naar de goedkeuring in tweede lezing, na advies van de Raad van State, van het voorontwerp van wet dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de bouw van productie-installaties in de Belgische maritieme zone. Het voorontwerp mag bij het Parlement worden ingediend.

De eerste minister, de minister van Energie en de minister van Economie hadden het vervolgens over het goedgekeurde ontwerp van ministerieel besluit dat het probleem van de verhoogde sociale energietarieven oplost. Dit ontwerp bevriest de sociale gas- en elektriciteitstarieven vanaf 1 februari voor zes maanden met behoud van de tarieven die sinds 1 augustus 2018 van toepassing waren.

Ten slotte deelde de minister van Volksgezondheid Maggie De Block mee dat de regering vanochtend een voorontwerp van wet goedkeurde dat alle slachtoffers van het gebruik van medicijnen met thalidomide (zoals Softenon) tijdens de zwangerschap vergoedt. Zowel de slachtoffers zelf als de nabestaanden van overleden kinderen ontvangen een forfaitaire vergoeding.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: