15 feb 2019 16:16

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

De wetten van 16 maart 1968 over de politie over het wegverkeer werden, wat drugopsporing betreft, een tweede maal gewijzigd door de wet van 31 juli 2009, die speekseltesten op drugs in het verkeer invoert. Op grond van deze laatste wet kan de Koning voorzieningen treffen om de speekselanalyse nader te regelen. Dit resulteerde in het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet over de politie over het wegverkeer, voor wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria die de analyses zouden uitvoeren. Dit koninklijk besluit trad in werking op 1 december 2015, met uitzondering van de artikelen over het speekselafnamesysteem.

Via een Europese overheidsopdracht werd in april 2018 het speekselafnamesysteem gegund. Op basis van deze gunning werd op 17 juni 2018 het eerste uitvoeringsbesluit door de Koning ondertekend. Op 20 juni 2018 werd door de minister het besluit ondertekend dat de gegunde speekselcollector en de bijbehorende startwaarden bepaalt. Dit laatste ontwerp, dat vandaag werd goedgekeurd, laat de overige artikelen van het koninklijk besluit van 27 november 2015 in werking treden, wat de (voorlopige) erkenning van de laboratoria en de speekselanalyse betreft.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria