06 sep 2019 18:01

Opheffing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het persoonlijk aandeel opheft voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren.

Concreet betekent dit dat het persoonlijk aandeel niet meer verschuldigd is voor alle verstrekkingen verleend tijdens het jaar volgend op de afname. Dit is de periode die de meeste kosten met zich meebrengt. Het persoonlijk aandeel wordt eveneens opgeheven voor de raadplegingen en de verstrekkingen in verband met klinische biologie en radiologie (de belangrijkste uitgavenposten tijdens de opvolging), verleend vanaf het einde van het eerste jaar en tot 10 jaar na de afname, ongeacht of er voor deze verstrekkingen een directe link bestaat met de afname.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, met betrekking tot levende orgaandonoren