06 jun 2008 17:18

Opleidingsdirecteurs in openbare diensten

Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O

Exclusieve bevoegdheid van de opleidingsdirecteur overgedragen aan directeurs van FOD P&O

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte om de overdracht van de exclusieve bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs naar de functionele directeurs van FOD Personeel en Organisatie en de personeelsdiensten uit te breiden tot alle instellingen van openbaar nut.

Het Opleidingsinstituut van de federale overheid reikt geen brevetten van opleidingsdirecteur meer uit, aangezien het opleidingsbeleid nu integraal deel uitmaakt van het humanresourcebeleid, waarvoor de directeurs van FOD P&O bevoegd zijn. In de federale overheidsdiensten en de openbare instellingen van sociale zekerheid is die bevoegdheid al overgedragen. Het voorstel maakt de regel nu van toepassing op alle instellingen van openbaar nut. 

De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd tot wijziging van het kb van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.