19 jul 2013 22:19

Opleidingsfonds dienstencheques voor opleiding van werklozen en leefloners

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overschotten van het opleidingsfonds dienstencheques investeert in de opleiding van werklozen en leefloners die in de sector van de dienstencheques werk vinden.

De dienstenchequeonderneming kan een bijdrage van 150 euro ontvangen indien de werknemer (uit de doelgroep van 60% werklozen en leefloners) binnen de drie maanden na de indiensttreding een opleidingstraject van ten minste negen uur volgt. Bij een opleidingstraject van 18 uur ontvangt de onderneming 350 euro. Het traject moet bestaan uit externe opleidingen die door de minister van Werk zijn goedgekeurd. De compensatie van de loonkost voor de werknemer bij interne en externe opleidingen verhoogt met 1,90 euro (van 12,60 euro per uur naar 14,50 euro).

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques