23 jul 2021 19:51

Opname van de personeelsleden van Brussels Airport Company in de lijst inzake de toekenning en de berekening van het rustpensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opname van de conventionele disponibiliteit van personeelsleden van Brussels Airport Company in de lijst inzake de toekenning en de berekening van het rustpensioen. 

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming bepaalt dat de tijd gedurende dewelke een personeelslid van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling in disponibiliteit op grond van een bepaling in zijn statuut die na de inwerkingtreding van de wet is bekendgemaakt, slechts voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen op voorwaarde dat die statutaire bepaling bij een koninklijk besluit wordt toegevoegd aan de lijst in die wet. 

Het ontwerp beoogt de conventionele disponibiliteit toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomst tussen Brussels Airport Company en de vakbonden, op te nemen in die lijst.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de conventionele disponibiliteit toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties