08 jul 2005 17:00

Oprichting dienst alimentatievorderingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de wet (*) tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de wet (*) tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

De Dienst voor alimentatievorderingen heeft als taak het onderhoudsgeld en de achterstallen op vraag van de rechthebbende van het onderhoudsgeld in te vorderen en voorschotten op het onderhoudsgeld toe te kennen (maximum 175 euro per maand pen per rechthebbende). Het luik invordering van onderhoudsgeld trad in werking op 1 juni 2004. Het ontwerp voorziet dat de dienst alimentatievorderingen van de FOD Financiën start met het uitbetalen van voorschotrten op 1 oktober 2005. Een krediet van 5 miljoen euro wordt hiervoor ingeschreven (tot december 2005). (*) van 21 februari 2003, art. 3, § 2, 4 en 30. (**) opgericht bij de wet van 21 februari 2003.