19 jul 2013 22:19

Oprichting en organisatie van de federale dienstenintegrator

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de oprichting en organisatie van de federale dienstenintegrator.

Met de oprichting van de federale dienstenintegrator zal de uitwisseling van gegevens tussen verschillende overheidsinstellingen verbeteren en vereenvoudigen en zal men meer met authentieke gegevens werken. Deze opdracht werd toegekend aan de FOD Informatie- en Communicatietechnologie.
De criteria voor de authentieke gegevens worden vastgelegd:

  • de registratie moet voorgeschreven zijn door een wet
  • de bevoegde instantie voor de verzameling, de validering, het beheer en de beschikbaarstelling van de gegevens moet expliciet aangeduid zijn
  • de burger of onderneming moet slechts een maal het gegeven meedelen zodat andere overheidsdiensten het kunnen hergebruiken
  • de beschikbaarheid moet voor alle overheidsdiensten die het gebruiken in hun administratieve procedure gewaarborgd zijn
  • de gegevens moeten juist zijn, exhaustief en beschikbaar op elk moment
  • de gegevens moeten gratis ter beschikking worden gesteld (behalve uitzonderingen)

Dankzij deze criteria moet er een grotere homogeniteit komen tussen de verschillende authentieke bronnen, moeten verschillende interpretaties worden voorkomen en de gegevens beter worden beheerd.

Het tweede ontwerp regelt de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet.

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria op basis waarvan gegevens als authentiek gekwalificeerd worden in uitvoering van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator