31 mrt 2023 16:00

Oprichting gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces” (T.E.R.) regelt. Daarnaast wordt ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de verwerkingsmodaliteiten van de gegevensbank vastlegt.

De gemeenschappelijke gegevensbank, opgericht in de nasleep van de aanslagen in Brussel met als doel het voorkomen en bestrijden van terrorisme en van extremisme dat tot terrorisme kan leiden, werd aanvankelijk ingesteld in de wet op het politieambt. Zo waren de algemene beginselen van de gegevensbank nader bepaald in de wet op het politieambt, maar werden de praktische modaliteiten evenwel vastgelegd in twee koninklijke besluiten, namelijk:

  • het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank "Terrorist Fighters"
  • het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank "Haatpropagandisten" en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis “Het informatiebeheer” van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt

Deze twee koninklijke besluiten kunnen de indruk wekken dat er meerdere gemeenschappelijke gegevensbanken bestaan, maar de facto is er maar één. Daarom worden de bepalingen van de wet op het politieambt met betrekking tot de gemeenschappelijke gegevensbanken "Terrorist Fighters" en "Haatpropagandisten" opgenomen in een autonome wet. 

De voornaamste hoofdbeginselen die ten grondslag lagen aan de aanneming van de wetgeving inzake de gemeenschappelijke gegevensbanken bleven behouden en zijn overgenomen in deze autonome wet. Verschillende begrippen werden echter wel verduidelijkt, herwerkt of toegevoegd om opheldering te verschaffen en de nodige nuances aan te brengen met betrekking tot het informatiebeheer in het kader van de T.E.R.-strategie.

Naar aanleiding van de invoering van deze autonome wet bleek ook de wijziging van andere wetten noodzakelijk, namelijk de kaderwet inzake gegevensbescherming, de wet op het politieambt en de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

In het verlengde van de opmaak van een autonome wet voor de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. werden ook de verschillende verwerkingsmodaliteiten van de gegevensbank opgenomen in een enkel koninklijk besluit. Het gaat onder meer om de categorieën van personen die worden opgevolgd, de gebruikersrechten en de regels inzake het beheer van de gegevensbank.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan het COC, het Comité I, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het College van procureurs-generaal, de Orde der artsen, de gedelegeerden-generaal voor de rechten van het kind en de Raad van State.