01 mrt 2024 17:58

Oprichting van de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de oprichting van een Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen.

Overeenkomstig de wet van 6 november 2023 houdende een meerjarenkader en gezondheidszorgdoelstellingen bevat het ontwerp van koninklijk besluit de nodige bepalingen voor het concretiseren van de Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.

De hiervoor relevante bepalingen worden ingevoegd in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

  • het aantal en de manier waarop de verschillende categorieën kandidaat-leden worden voorgedragen
  • de manier waarop de voorzitter wordt voorgedragen
  • de mandaattermijn en -modaliteiten van de commissieleden
  • de uitoefening van het voorzitterschap van de commissie
  • de bijeenroeping van de commissie
  • de stemmingsregels in de commissie
  • de secretariaatsfunctie van de commissie

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.