09 dec 2016 14:50

Oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

In het kader van de redesign van de federale overheid gaat de ministerraad akkoord met de oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. 

Overeenkomstig het regeerakkoord ging de ministerraad van 3 juli 2015 akkoord met het opstarten van zes trajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheid. Traject 6 heeft betrekking op het samenbrengen van de ondersteunende diensten, met name HR, IT, communicatie, begroting en boekhouding.

Op 1 maart 2017 worden 5 ondersteunende organisaties, FOD Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Fedict samen met Selor en Empreva* geïntegreerd in één horizontale entiteit, de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. De oprichting van deze FOD beoogt het hergroeperen van gelijksoortige activiteiten om dubbel werk en silo's te vermijden.  Haar belangrijkste doelstelling is het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de andere federale overheidsdiensten: hoe beter de verticale organisaties ondersteund worden, hoe meer ze zich kunnen focussen op hun eigen kerntaken. De rode draad in de organisatie wordt een cultuur van dienstbaarheid en een streven naar de optimalisatie van de dienstverlening aan de klanten. Dankzij de standaardisatie, de automatisering en de centralisatie van de afzonderlijke stafdiensten van de bestaande organisaties in één interne ondersteunende dienst zal ook aan efficiëntie worden gewonnen. De nieuwe organisatie krijgt 1 onthaal, 1 personeelsdienst, 1 ICT dienst, 1 boekhouddienst, 1 logistieke dienst, 1 communicatiedienst en 1 vertaaldienst.

De organisatiestructuur van deze nieuwe FOD omvat zes directoraten-generaal:

  • Begroting en Beleidsevaluatie
  • Digitale Transformatie
  • de dienstencentra: Rekrutering en Ontwikkeling, Sociaal Secretariaat PersoPoint en Federale Accountant/Procurement
  • de interne ondersteunende dienst 

Het personeel zal gefaseerd verhuizen naar het gebouw WTCIII, dichtbij het Noordstation.

Politiek gezien is dit een uniek project want de 5 organisaties vallen onder de bevoegdheid van 3 verschillende regeringspartijen. De bevoegde ministers, minister Vandeput, minister De Croo en minister Wilmès, zullen de nieuwe organisatie collegiaal aansturen.

De ministerraad heeft akte genomen van de volgende drie ontwerpen van koninklijk besluit:

  • ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende de overgangsregeling van de huidige management- en staffuncties ingevolge de oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

* Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid