23 jul 2021 19:50

Oprichting van de internationale vereniging zonder winstoogmerk MYRRHA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Energie Tinne Van der Straeten en de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de oprichting van de internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw) MYRRHA.

Het regeerakkoord voorziet dat de regering de samenwerking tussen nucleaire onderzoeksinstellingen verder zal aanmoedigen. Zij zal eveneens investeringen in nucleaire geneeskunde verder zetten teneinde de medische radio-isotopenproductie in ons land op innovatieve wijze en voor fundamenteel kernfysisch onderzoek te behouden en het beheer van de nucleaire onderzoeksinstellingen verder verbeteren.

In dit kader keurt de ministerraad de oprichting en statuten van de ivzw MYRRHA goed. MYRRHA heeft tot doel het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en uitbaten van een onderzoeksinfrastructuur met een internationale dimensie, voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de maatschappij op het gebied van geavanceerd beheer van verbruikte nucleaire splijtstoffen, geneeskundige en ruimtevaart-toepassingen, fundamentele fysica, toegepast onderzoek op het gebied van materialen voor kernfusie en alternatieve energieën

De ministerraad vraagt daarom:

  • aan het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN) om uiterlijk tegen 31 december 2021 een gedetailleerd voorstel van service level agreement tussen het SCK CEN, de toekomstige IVZW AISBL MYRRHA en de Belgische Staat voor te bereiden
  • aan de toekomstige ivzw MYRRHA en het SCK CEN, in overleg met de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de POD Wetenschapsbeleid, een internationale outreach strategie voor MYRRHA te ontwikkelen op basis van een met de betrokken overheden gedeelde analyse
  • aan de toekomstige ivzw MYRRHA en het SCK CEN om hun samenwerkingsverbanden met de universiteiten, onderzoekscentra en zusterorganisaties verder uit te bouwen

Vanaf de oprichting bevestigt de ministerraad via het financieringsbesluit zijn verzoeken aan de toekomstige ivzw MYRRHA om onder andere een externe financiering uit te werken en in te staan voor de bouw en de inbedrijfstelling van de MINERVA-installatie, uiterlijk tegen eind 2026.

Met de bedoeling de volgende regeringsbeslissing voor te bereiden die uiterlijk in 2027 genomen moet worden, gelast de ministerraad de voogdijministers van het MYRRHA-project om te laten zorgen voor een bijwerking van de studie 2017 betreffende de sociaaleconomische impact van het MYRRHA-project voor België en een international peer review te laten organiseren.

Daarnaast neemt de ministerraad akte van de budgettaire inschrijvingen.