23 feb 2024 15:55

Oprichting van de raadgevende commissies “Postdiensten en e-commerce” en “Telecommunicatie” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het raadgevend comité voor de postdiensten en het raadgevend comité voor telecommunicatie te integreren in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in de vorm van bijzondere raadgevende commissies.

Deze ontwerpen van koninklijk besluit zijn het resultaat van besprekingen binnen een werkgroep die bestaat uit de FOD Economie, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en de CRB. De huidige bevoegdheden van het raadgevend comité voor telecommunicatie worden volledig overgenomen zonder wijzigingen. De huidige bevoegdheden van het raadgevend comité voor postdiensten worden volledig overgenomen en uitgebreid naar de e-commercesector, vanwege de snelle groei van die sector in de laatste jaren en de rechtstreekse impact daarvan op de postsector.

De samenstelling van de commissies wordt aangepast opdat ze representatiever zou zijn voor de huidige structuur van de desbetreffende sectoren. Het secretariaat van de CRB wordt belast met het administratieve en wetenschappelijke secretariaat van de twee commissies. Het zal bijstand kunnen vragen van het BIPT en de FOD Economie in geval van wetenschappelijke, technische of juridische vragen bij het opstellen van kennisgevingen, verslagen of ontwerpadviezen. Die taakverdeling zal worden gepreciseerd in een dienstverleningsovereenkomst. De regels betreffende de presentiegelden en reiskosten werden bepaald naar analogie met de regels die van toepassing zijn op de andere bijzondere raadgevende commissies van de CRB.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.