23 mrt 2024 12:54

Oprichting van de Wetenschappelijke Klimaatraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de oprichting van een onafhankelijk permanent comité van wetenschappelijke experten voor de opvolging en evaluatie van het federale klimaatbeleid (Wetenschappelijke Klimaatraad).

In het ontwerp worden de samenstelling, de wijze van benoeming van de leden, de werking en vergoedingsmodaliteiten van de Wetenschappelijke Klimaatraad vastgelegd. Met uitzondering van een lid van het Climate Centre, worden de leden geselecteerd op basis van een oproep tot kandidatuurstelling waarbij een jury de kandidaten screent. De jury zal aan de minister van Klimaat een dubbele lijst of een reeks kandidaten voorstellen, rekening houdend met de mate waarin het profiel van de kandidaten en de selectiecriteria overeenstemmen.

De Wetenschappelijke Klimaatraad is gebaseerd op taalpariteit (met uitzondering van het lid van het Climate Centre indien het totaalaantal leden oneven is) en waarborgt de gelijke toegang van vrouwen en mannen tot de benoeming. In de Raad mag niet minder dan een derde van de leden van elk geslacht zijn vertegenwoordigd.

Om zijn taken te vervullen kan de Wetenschappelijke Klimaatraad:

  • een beroep doen op deskundigen, onder meer van het Federaal Planbureau en het Climate and Environment Risk Assessment Center (CERAC)
  • de medewerking van de federale overheidsdiensten vragen om de gegevens waarover ze beschikken te verkrijgen
  • andere adviesorganen of comités van experten raadplegen die door de gewestelijke of federale overheid zijn opgericht inzake klimaat en duurzame ontwikkeling
  • onderzoek aanbevelen over kwesties die diepgaander moeten worden bestudeerd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.