16 dec 2022 17:53

Oprichting van een centraal register van bestuursverboden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat een centraal register van bestuursverboden opricht.

Dit voorontwerp van wet heeft de gedeeltelijke omzetting tot doel van de Europese richtlijn 2019/1151, die onder meer het uitwisselen van informatie over bestuursverboden bevat.

De omzetting van de richtlijn moet fraude voorkomen door te beletten dat bepaalde personen als bestuurder van een vennootschap worden benoemd, wanneer deze eerder - ook in een andere lidstaat - veroordeeld zijn.

België moet kunnen antwoorden op verzoeken van een andere lidstaat om informatie die relevant is voor het opleggen van een bestuursverbod. Er moet dus kunnen worden nagegaan of het personen niet is verboden om de functie van een bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of vereffenaar uit te oefenen.

Deze doelstellingen worden bereikt door bestuursverboden in een centrale databank te registreren en een dienst aan te stellen die vragen van andere lidstaten via het Europese systeem van gekoppelde registers zal beantwoorden.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden