13 jul 2018 16:03

Oprichting van een Federaal Comité Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed voor de creatie van een Federaal Comité Energie. 

De federale regering heeft beslist om een controle- en correctiemechanisme uit te werken zoals voorzien in het regeerakkoord. Een Federaal Comité Energie wordt in het leven geroepen om de volgende doelstellingen te evalueren: 

  • de bevoorradingszekerheid
  • de impact op het klimaat en de naleving van de akkoorden van Parijs
  • het behoud van de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen 

Hiervoor zal het Comité een beroep doen op verschillende federale instellingen die elk hun advies zullen aanbrengen binnen hun bevoegdheidsgebieden:

  • de impact op het klimaat, door de Nationale Klimaatcommissie
  • de evolutie van energieprijzen en tarieven, door het Forum van Belgische energieregulatoren (FORBEG)
  • de bevoorradingszekerheid, door Elia, de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) en de overheid (DG Energie)

Ten laatste op 31 maart van elk jaar zullen de bovenstaande adviezen overgemaakt worden aan het Comité. Het Comité kan het advies inwinnen van deskundigen en van andere instellingen en actoren in de energiesector. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, de werkgevers en de industrie. Het Comité dient ook uiterlijk tegen 31 oktober van elk jaar een rapport over te maken aan de minister van Energie en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers met daarin algemene conclusies en aanbevelingen.

Het voorontwerp van wet wordt voorgelegd aan het Overlegcomité en wordt vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State.