17 jul 2015 19:03

Oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst binnen de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een nota goed rond de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst (GIAD) tegen uiterlijk 1 januari 2016.

De nota bevat voorstellen omtrent de organisatie, de interne structuur, de financiering en de overgangsmaatregelen van de gemeenschappelijke interne auditdienst.

De verplichting om binnen verschillende diensten van de federale overheid een interne audit te organiseren wordt opgelegd door het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interneauditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.

Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures dat deel uitmaakt van de normale activiteiten en processen en er op gericht is een redelijke zekerheid te verstrekken over het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Interne controle waarborgt dat de organisatiedoelstellingen op een effectieve, efficiënte, zuinige en ethische manier gerealiseerd worden, dat de wet- en regelgeving gerespecteerd wordt en dat de financiële en operationele rapportering betrouwbare informatie bevat. Om te beoordelen of de interne controle correct en degelijk functioneert, beschikken de minister en het management over de interne audit die op een objectieve en onafhankelijke manier het internecontrolesysteem evalueert, overeenkomstig de kwaliteitscriteria van het Institute of Internal Auditors (IIA).

De GIAD zal bestaan uit horizontale en verticale clusters. De horizontale clusters staan in voor het organiseren van de auditactiviteiten voor processen die gemeenschappelijk zijn over alle diensten heen zoals financieel beheer, begroting en boekhouding, IT, HR en logistiek (inclusief overheidsopdrachten). De verticale clusters verzekeren de rechtstreekse vertrouwensband met de diensten en staan in voor het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de audit van departementspecifieke aangelegenheden.

Naast de horizontale en verticale clusters zal er ook een pool van auditoren worden opgericht die over de nodige auditkwalificaties beschikken zonder een specialisatie in een welbepaald vakdomein.