20 jul 2022 18:00

Oprichting van een gezondheids(zorg)data-autoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een gezondheids(zorg)data-autoriteit.

In het regeerakkoord en de beleidsnota Volksgezondheid werd de oprichting van de gezondheids(zorg)data-autoriteit (GDA) aangekondigd. Deze GDA moet de transitie van het Belgisch gezondheids(zorg)systeem naar een datagedreven zorg ondersteunen. Hierbij staat het beschikbaar maken van gegevens voor beleidsondersteuning, innovatie, onderzoek en productontwikkeling centraal.

Het gemakkelijk, uniform, transparant en veilig beschikbaar stellen van gegevens inzake gezondheid in al haar facetten moet leiden tot een meer kwalitatieve, betaalbare, preventieve en gerichte zorg voor elke burger.

Het voorontwerp van wet voorziet in de oprichting van de GDA als Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie. De opdrachten van de GDA omvatten onder andere het faciliteren bij de rechtmatige toegang tot gezondheids(zorg)gegevens en gezondheids(zorg) gerelateerde gegevens, het documenteren en harmoniseren van processen, het verzorgen van een catalogus van de beschikbare types van gegevens, het organiseren van overleg tussen de gegevenshouders en de gegevensgebruikers, en het creëren en het verzekeren van vertrouwen bij de burgers over correct gebruik van hun gezondheids(zorg)gegevens.

Met het ontwerp van koninklijk besluit wordt een beheerscomité en een gebruikerscomité opgericht.

Het voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit worden ter  advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van de Gezondheids(zorg)gegevens-autoriteit
Ontwerp van Koninklijk besluit tot organisatie van het financieel beheer van de Gezondheids(zorg)data-autoriteit als Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie