03 apr 2020 16:59

Oprichting van een Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès en minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater opricht.

Dit ontwerp richt voor de operatoren van essentiële diensten uit de drinkwatersector een 'Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater' op. Dit Comité zal voor de aanbieders van deze sector de taken en bevoegdheden van een sectorale overheid vervullen. Het is samengesteld uit telkens twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers, voorgedragen door:

  • de federale minister bevoegd voor voedselveiligheid
  • het Vlaamse Gewest
  • het Waalse Gewest
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elke deeloverheid beschikt over slechts één stem. Er is een minimumquorum van aanwezige leden voorzien om het comité toe te laten geldig te beraadslagen. Het gaat om minstens één vertegenwoordiger van de federale staat en één aanwezig lid per gewest. Het Comité neemt beslissingen bij een eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden en bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.