26 mrt 2015 17:13

Oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus akkoord met het voorontwerp van wet en de voorontwerpen van koninklijk besluit tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

Het regeerakkoord voorziet in de oprichting van deze drie instanties. Een snelle oprichting ervan is essentieel als de regering de structurele pensioenhervormingen wil uitvoeren die noodzakelijk zijn om de sociale en financiële leefbaarheid van de pensioenen te verzekeren.

Bepaalde dossiers vergen namelijk een meer gedragen en doordachte aanpak op zowel technisch vlak als op het vlak van sociale onderhandeling:

• Het in aanmerking nemen van de zwaarte van een beroep;
• De mogelijkheid om een deeltijds pensioen op te nemen;
• Het invoeren van een puntensysteem voor het pensioen;
• De modernisering van onze pensioenstelsels op het vlak van de familiale dimensie.

Het voorontwerp van wet en de voorontwerpen van koninklijk besluit worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité

voorontwerp van koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomité vertegenwoordigen