13 mei 2016 17:41

Oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond de oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en de opheffing van het Rentenfonds. 

Het voorontwerp voorziet enerzijds in de oprichting van een Federaal Agentschap van de Schuld onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A, en anderzijds in de opheffing van het Rentenfonds.

Het Rentenfonds was toezichthouder op de markt van de overheidsschuld. Deze bevoegdheid werd vanaf 1 april 2012 overgeheveld naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het Rentenfonds had nog enkele bevoegdheden behouden, namelijk:

  • de liquiditeit waarborgen van de secundaire markt van Staatseffecten
  • medewerking verlenen aan het beheer van de Staatsschuld
  • informatie verstrekken aan het publiek over de secundaire markt en het dagelijks bekendmaken van rendementscurves

Deze bevoegdheden kunnen zonder bezwaar door de algemene administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën worden overgenomen. Het Rentenfonds kan dus opgeheven worden.

Het voorontwerp voorziet tevens om het beheer van de staatsschuld toe te vertrouwen aan een instelling van openbaar nut van categorie A, die nauw verbonden is met de algemene administratie van de Thesaurie en rechtstreeks onder het gezag staat van de minister van Financiën. Het Federaal Agentschap van de Schuld staat onder het algemeen beheer van een strategisch comité en wordt dagelijks bestuurd door een uitvoerend comité. Het agentschap is belast met het operationeel beheer van de federale staatsschuld in overeenstemming met de algemene richtlijnen gegeven door de minister van Financiën.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.