22 nov 2013 16:42

Oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister opricht. Het instituut vervangt de programmatorische overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling.

Het nieuwe instituut komt onder de bevoegdheid van de minister die bevoegd is voor duurzame ontwikkeling. Het instituut zal worden geleid door een directeur. Het instituut heeft als taak:

  • het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling voor te bereiden
  • de uitvoering van het federale beleid te coördineren
  • expertise op het vlak van de opdrachten ter beschikking te stellen

Het is de bedoeling om duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren, door het instituut bij de FOD Kanselarij onder te brengen. Het instituut bekomt ook een definitief karakter, daar waar de programmatorische overheidsdiensten tijdelijk van aard zijn. Bovendien kan zo de samenwerking met andere overheidsdiensten worden versterkt.

Het instituut zal een centrum zijn voor expertise. Dat wordt weerspiegelt in het personeelsplan dat grotendeels uit statutairen bestaat. Daarnaast zal de mogelijkheid bestaan om medewerkers uit te wisselen met de cellen Duurzame Ontwikkeling in de verschillende overheidsdiensten.