12 dec 2012 15:39

Oprichting van het interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme

De ministerraad richt een nieuw interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme dat ook bevoegd is voor de gemeenschappen en gewesten. Het nieuwe centrum komt er na overleg met de gemeenschappen en gewesten dat afgerond werd in een samenwerkingsakkoord over de oprichting van het nieuwe centrum. 

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een nieuw interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme opricht. Het huidige federale Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wordt enkel nog bevoegd voor migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. 

Richtlijn 200/43/EG van de Europese raad* verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen dat de gelijke behandeling van alle personen zonder discriminatie op grond van ras of etnische afstamming aanwijst of opricht. Het centrum was tot nu toe een federale instelling, die niet bevoegd was voor de gemeenschappen en gewesten.  Met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten kreeg het nieuwe interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme vorm. Het zal klachten behandelen via een centraal en lokale meldpunten die beheerd worden samen met de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten. Daarnaast kan het centrum ook gerechtelijke procedures opstarten, onderzoek voeren en adviezen formuleren. 

Het huidige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding wordt omgevormd tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Het centrum had deze missies al sinds 2003. Ze werden niet overgenomen door het nieuw opgerichte centrum en blijven dus een federale bevoegdheid.

*van 29 juni 2000

Voorontwerp van wet betreffende het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

Voorontwerp van wet tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel