03 mei 2013 19:00

Oprichting van het interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme - tweede lezing

De ministerraad richt een nieuw interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme op dat ook bevoegd is voor de gemeenschappen en gewesten. Het nieuwe centrum komt er na overleg met de gemeenschappen en gewesten dat afgerond werd in een samenwerkingsakkoord over de oprichting van het nieuwe centrum.

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een nieuw interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme opricht. Het huidige federale Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wordt enkel nog bevoegd voor migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel.
Richtlijn 200/43/EG van de Europese raad* verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen dat de gelijke behandeling van alle personen zonder discriminatie op grond van ras of etnische afstamming aanwijst of opricht. Het centrum was tot nu toe een federale instelling, die niet bevoegd was voor de gemeenschappen en gewesten.  Met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten kreeg het nieuwe interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme vorm. Het zal klachten behandelen via een centraal en lokale meldpunten die beheerd worden samen met de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten. Daarnaast kan het centrum ook gerechtelijke procedures opstarten, onderzoek voeren en adviezen formuleren.
De ministerraad keurt een tweede voorontwerp van wet definitief goed dat het huidige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding omvormt tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Het centrum had deze missies al sinds 2003. Ze werden niet overgenomen door het nieuw opgerichte centrum en blijven dus een federale bevoegdheid.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.
*van 29 juni 2000
voorontwerp van wet betreffende het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
voorontwerp van wet tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel