27 apr 2018 16:51

Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

Radicalisering is geen louter plaatsgebonden fenomeen. Foreign Terrorist Fighters (FTF) of radicaliserende personen kunnen zich overal op het Belgisch grondgebied vestigen. Om een coherent en integraal nationaal veiligheidsbeleid te kunnen voeren, dient het grondgebied op gelijke wijze gedekt te zijn en wordt elke gemeente gecoverd door een lokale taskforce en een lokale integrale veiligheidscel (LIVC).

Het voorontwerp, dat tegemoet komt aan de aanbevelingen van de parlementaire ondervragingscommissie van 22 maart, zorgt dan ook voor de oprichting van de LIVC's voor elke gemeente en voor het minimale kader voor hun werking.

De LIVC is het platform waar op lokaal niveau professionelen uit de sociale preventiediensten, de administratie en maatschappelijke actoren casusoverleg organiseren over radicalisering. De organisatie van de LIVC valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. Voor de goede werking is echter ook de deelname van vertegenwoordigers van diensten die onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen wenselijk. Het komt de deelstaten toe om – indien dit noodzakelijk geacht wordt – initiatieven te nemen om aan de werking van de LIVC bij te dragen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.